Phú Đông Electric ™ | Ánh sáng tương lai

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, VĂN HÓA & CAM KẾT

icon bong den SỨ MỆNH

  Mang đến cho các đối tác sự phát triển bền vững bằng việc cung cấp những giá trị gia tăng tối ưu như các hoạt động hỗ trợ về chính sách chiết khấu phù hợp với từng doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kiểm soát, nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới.

  Kiến tạo một nền văn hóa doanh nghiệp luôn hướng đến giá trị nhân văn và tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.

  Khơi dậy tài năng tiềm ẩn của đội ngũ nhân sự, sống có hoài bão, làm việc có trách nhiệm và ý chí kiên định.

icon tam nhinTẦM NHÌN & KHÁT VỌNG

  Xây dựng môi trường làm việc An Toàn và Hạnh Phúc